KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B-JEUGD VELDKORFBAL

WEDSTRIJDREGLEMENT

artikel 1.    Dit reglement is, met de bijbehorende bepalingen en aanwijzingen voor de regelingscommissie zowel van toepassing voor het kampioenschap van Nederland B-jeugd veldkorfbal als voor het kampioenschap van Nederland C-jeugd veldkorfbal.

artikel 2.   De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van de IKF, tenzij hieronder anders is bepaald.

artikel 3.   De acht deelnemende ploegen worden in twee poules van vier ploegen, A en B, ingedeeld. Deze indeling wordt door loting bepaald.

In de poules wordt volgens het z.g. halve-competitie-systeem gespeeld, d.w.z. alle ploegen ontmoeten elkaar één keer.

artikel 4.    De wedstrijdduur bedraagt 2 x 15 minuten zonder rust.

artikel 5.    De eerstgenoemde ploeg wordt als ontvangende ploeg aangemerkt, heeft de vakkeuze, stelt als eerste haar spelers op en neemt de beginworp. Bij de wedstrijden 3 t/m 6 en bij de finalewedstrijden stelt de scheidsrechter door loting vast welke ploeg als ontvangende ploeg wordt aangemerkt.

artikel 6.    De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen één minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan.

artikel 7.     De eindrangschikking in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Is dit aantal bij twee of meer ploegen gelijk, dan is achtereenvolgens het resultaat van de onderlinge wedstrijd, het doelsaldo en het aantal door de ploegen gescoorde doelpunten beslissend. Is voor de bepaling van de eerste en/of tweede plaats dan nog geen beslissing bereikt, dan worden er door de betrokken ploegen strafworpen genomen.

Indien drie of vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen dan wordt hun volgorde bepaald door achtereenvolgens:

a      Het resultaat van hun onderlinge wedstrijden.

b      Het doelsaldo. De ploeg met het grootste doelsaldo wordt als hoogste geklasseerd enz. Indien er dan nog steeds twee ploegen gelijk zijn geëindigd op een plaats die recht geeft op deelname aan één van de finalewedstrijden, dan treedt lid a opnieuw in werking.

c      Indien lid b niet tot een beslissing leidt, dan geldt(voor de na toepassing van a en b gelijk geëindigde ploegen) het aantal gescoorde doelpunten. De ploeg met het grootste aantal doelpunten wordt hierbij het hoogste geklasseerd enz. Indien er dan nog steeds twee ploegen gelijk zijn geëindigd op een plaats die recht geeft op deelname aan één van de finalewedstrijden, dan treedt eerst lid a en vervolgens lid b opnieuw in werking. Indien dan nog steeds geen beslissing is gevallen omtrent de bezetting van één of beide finaleplaatsen, dan worden er door de betrokken ploegen strafworpen genomen.

d      Is na toepassing van het hiervoor vermelde nog geen beslissing verkregen omtrent de bezetting van de eerste en/of tweede plaats in de poule, dan nemen vier spelers en vier speelsters van de ploegen die voor die plaats(en) in aanmerking komen om en om ieder een strafworp. De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg hiermee begint. De ploeg die hieruit de meeste doelpunten verkrijgt, is winnaar. Het nemen van strafworpen wordt(door dezelfde spelers/speelsters), zo nodig, in dezelfde volgorde herhaald totdat een beslissing is verkregen. De regel betreffende de vervanging van spelers blijft ook tijdens het nemen van de strafworpen van kracht.

 

artikel 8.     Bij de finalewedstrijden ontvangt de scheidsrechter vóór de wedstrijd de beginopstelling van beide ploegen op schrift. Hij stelt door loting vast welke ploeg de vakkeuze heeft en de beginworp neemt. Eindigt de wedstrijd na het verstrijken van de speeltijd van 2 x 15 minuten in een gelijk spel, dan wordt de wedstrijd met 2 x 5 minuten verlengd. Deze verlenging wordt aangevangen in de vakopstelling waarin de wedstrijd is begonnen. De eerste vijf minuten spelen beide ploegen in de richting waarin de eerste helft van de wedstrijd werd gespeeld; na het verstrijken van de eerste vijf minuten wordt van korf en functie gewisseld, zodat de spelers en speelsters gedurende de gehele wedstrijd in hetzelfde vak blijven spelen. Indien de stand na verlenging nog of wederom gelijk is, worden strafworpen genomen, waarbij het bepaalde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing is.

 

artikel 9.     Van iedere wedstrijd worden wedstrijdformulieren ingevuld, die na ruiling na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd. De deelnemende spelers en speelsters moeten over een geldige spelerskaart beschikken. De spelerskaarten worden door de scheidsrechters bij het ruilen van de wedstrijdformulieren gecontroleerd.

 

artikel 10.    Indien een ploeg vijf minuten na de officiële aanvangstijd niet speelklaar in het veld staat opgesteld wordt de wedstrijd als een reglementaire 3-0 nederlaag genoteerd. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan door de door het hoofdbestuur aangewezen commissaris worden afgeweken.

 

artikel 11.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het hoofdbestuur aangewezen commissaris na overleg met de wedstrijdleiding.

   

BEPALINGEN

1.  Voor deelneming aan de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland voor B-dan wel C-jeugd komen in aanmerking de kampioen van de hoogste klasse in het district Noord, de vier kampioenen van de afdelingen A t/m D van de hoofdklasse B- dan wel C-jeugd en de drie beste nrs. 2 van deze afdelingen.

 

2.  Aan het toernooi mogen slechts spelers en speelsters deelnemen die in de competitie eveneens gerechtigd waren voor de ploeg uit te komen.

 

3.  De reiskosten van de deelnemende ploegen wordt omgeslagen. De noodzakelijke reiskosten worden  berekend door het, op basis van het postcodesysteem, vanaf de vestigingslocatie van de deelnemende vereniging naar de speellocatie vastgestelde aantal kilometers te vermenigvuldigen met de voor bondsofficials geldende kilometervergoeding voor drie auto's per ploeg. Afrekening geschiedt via het bondsbureau.

 

4.  Voor deelneming aan het toernooi is geen inschrijfgeld verschuldigd.

 

5.  Per deelnemende ploeg hebben vijftien personen gratis toegang tot het toernooi.

 

6.  Het organiserende district wijst voor het leiden van de wedstrijden, in overleg met de facilitaire commissie scheidsrechters van het district, scheidsrechters aan volgens de richtlijnen van de landelijke FCS.

 

7.  Bij aankomst op de toernooidag meldt de leider van iedere ploeg zijn ploeg bij de wedstrijdleiding.

 

8.  Tijdens het toernooi wordt geen gebruik gemaakt van een automatische of centrale tijdsignalering.

 


AANWIJZINGEN VOOR DE REGELINGSCOMMISSIE

 

1.  Het toernooi dient, indien mogelijk, te worden verspeeld op een accommodatie met ten minste twee kunstgras speelvelden van 50 x 25 m. Indien er geen accommodatie beschikbaar is met twee kunstgrasvelden dient het toernooi volledig op natuurgras te worden verspeeld. In dat geval verdient het aanbeveling een accommodatie te kiezen met meer dan twee speelvelden, zodat, wanneer dat door minder gunstige weersomstandigheden noodzakelijk wordt, van speelvelden kan worden gewisseld.

 

2.  In het hierna genoemde wedstrijdschema zijn de ploegen in poule A aangeduid als a, b, c en d en de ploegen in poule B als e, f, g en h.

     De indeling van de ploegen in het wedstrijdschema door toedeling van de genoemde letters geschiedt via loting door de regelingscommissie.

De lotingsprocedure is als volgt:

                  De kampioen van district Noord en de vier afdelingskampioenen worden door loting over de beide poules verdeeld. De drie beste nrs. 2 worden vervolgens zodanig geplaatst dat ze niet bij de kampioen van hun eigen afdeling worden ingedeeld. Indien de beide finalisten van het NK zaalkorfbal ook aan dit kampioenschap deelnemen worden zij evenmin bij elkaar ingedeeld.

 

3.  Tussen twee achtereenvolgende wedstrijden van een ploeg dient een pauze van tenminste 20 minuten te worden aangehouden.

 

4.  a.    Het volgende wedstrijdschema wordt gehanteerd:

 

                        veld 1                                      veld 2

 

                        11.00-11.30      a - b (A1)         11.00-11.30      c - d (A2)

                        11.35-12.05      e - f (B1)          11.35-12.05      g - h (B2)

                        12.10-12.40      A3*                 12.10-12.40      A4*

                        12.45-13.15      B3*                  12.45-13.15      B4*

                        13.20-13.50      A5*                 13.20-13.50      A6*

                        13.55-14.25      B5*                  13.55-14.25      B6*

 

                        om de 3e en 4e plaats:

                        15.00 - 15.30    nr. 2 poule A - nr. 2 poule B

 

                        om de 1e en 2e plaats:

                        15.45 - 16.15    winnaar poule A - winnaar poule B**

 

*     Na de tweede en na de vierde wedstrijd in de beide poules wordt de stand opgemaakt, waarbij achtereenvolgens het aantal behaalde winstpunten, het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten en het lot bepalend zijn.

In de wedstrijden A3, A5, B3 en B5 spelen de, op dat moment, hoogstgeklasseerde ploegen uit de beide poules tegen de, op dat moment, laagstgeklasseerde ploegen uit hun poule die zij nog niet ontmoet hebben. De overige ploegen spelen in de wedstrijden A4, A6, B4 en B6

 

**    Wanneer de wedstrijd om de 3e en 4e plaats gelijk eindigt en moet worden verlengd, begint de wedstrijd om de 1e en 2e plaats vijf minuten na afloop van de 'kleine finale'.

 

b.    Een afwijkend speelschema mag alleen worden gehanteerd na toestemming van de landelijke Facilitaire Commissie Competitie, of, wanneer wijzigingen op de toernooidag moeten worden aangebracht, na toestemming van de door het hoofdbestuur aangewezen commissaris.

c.     Het volledige wedstrijdreglement en het wedstrijdschema worden opgenomen in het programmaboekje, dat iedere deelnemende vereniging vóór het begin van het toernooi wordt verstrekt.

 

5.  Indien één of meer ploegen afziet van deelneming wijst(wijzen) het(de) betrokken district(en) de vervangende ploeg(en) aan. Wanneer op de wedstrijddag één of meer ploegen niet opkomen wordt het wedstrijdschema aangepast in overleg met de door het hoofdbestuur aangewezen commissaris.

 

6.  a.    Het KNKV stelt voor de winnende ploeg een wisselprijs en een blijvende

herinnering, zowel voor de verenigingen als voor de spelers en speelsters, ter beschikking. Voor de als tweede, derde en vierde geëindigde ploeg stelt het hoofdbestuur eveneens een prijs beschikbaar.

b.     De onder a genoemde prijzen worden uitgereikt door een lid van het hoofdbestuur, of namens hem door iemand die daartoe door het hoofdbestuur is aangezocht.

 

                 c.    Het organiserende district kan aan alle deelnemers een herinnering verstrekken.

 

7.  De reiskosten van de scheidsrechters worden op de wedstrijddag door de regelingscommissie vergoed.

 

8.  De regelingscommissie dient uiterlijk twee maanden voor de toernooidag een begroting in bij de FCC. Het districtsbestuur ontvangt een afschrift van deze begroting.

 

9.  De regelingscommissie dient uiterlijk twee maanden na de toernooidag een afrekening in bij de FCC. Het districtsbestuur ontvangt een afschrift van deze afrekening.

 

 

GEDRAGSCODE BIJ KAMPIOENSCHAPPEN

 

1.    De regelingscommissie benoemt een “veiligheidscoördinator”.

2.    Er vindt ingangscontrole plaats op alcoholhoudende drank. De meegenomen drank wordt ingenomen bij de ingang.

3.    Er wordt overleg gepleegd met de kantinebeheerder om alcoholhoudende drank pas te schenken na afloop van de poulewedstrijden.

4.    De DFCS wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid wat betreft de juiste kwaliteit van de scheidsrechters. In dit kader wijst zij ook minimaal 3 scheidsrechtersbegeleiders aan.

5.    De deelnemende verenigingen worden middels deze gedragscode gewezen op hun verantwoordelijkheid m.b.t. hun supporters. Zij benoemen één steward  per 25 meegereisde supporters. Deze steward dient duidelijk herkenbaar te zijn

       De stewards dienen te fungeren als intermediair tussen de organisatie en de supporters.

6.    De besturen van de deelnemende verenigingen zijn aanwezig, of tenminste vertegenwoordigd, en melden zich bij de organisatie. Op deze wijze worden niet alleen de verenigingsstewards aangesproken op het gedrag  van de hen toegewezen supporters, maar zijn ook de verenigingsbesturen direct ter verantwoording te roepen.

7.    Bij wangedrag wordt eerst contact opgenomen  met een bestuurslid van de betreffende vereniging om een oplossing te vinden. Als de situatie niet verbetert kan de organisatie in samenwerking met de KNKV commissaris aangifte doen bij de tuchtcommissie.

       Bij ernstige wangedrag kan(kunnen) de betreffende persoon(personen) van het veld of uit de hal worden verwijderd.

 

 

Aldus vastgesteld door de Facilitaire Commissie Competitie, namens het hoofdbestuur,

d.d. 3 september 2001.